GERSA ha assumit el compromís de millorar contínuament la qualitat i competitivitat dels seus productes i serveis, així com de minimitzar al màxim el risc d’accidents.

Tota activitat industrial implica uns efectes mediambientals i, per aquest motiu, la nostra voluntat és la de minimitzar l’impacte negatiu que puguin causar els nostres processos logístics i productius.

La nostra gestió garanteix la traçabilitat del residu d’origen a destinació d’acord amb la normativa mediambiental vigent.

Amb l’objectiu d’establir un Sistema de Gestió Integrat basat en aquests principis, la política de Qualitat i Medi Ambient de GERSA té com a elements bàsics els següents punts:

  • La col·laboració del personal per aportar la seva experiència i iniciatives en totes les millores, ja que només a través de la creació d’una consciència col·lectiva de treball en equip és possible avançar en aquest sentit.
  • Fomentar la participació, consciència i implicació de tots els treballadors en relació a l’impacte del seu treball sobre el medi ambient, informant-los sobre el sistema de gestió implantat a través d’una formació i entreteniment continuats.
  • Avaluar els aspectes mediambientals derivats de la nostra activitat, amb l’objectiu de prevenir-los, eliminar-los o reduir-los al mínim, d’acord amb la nostra estratègia de sostenibilitat.
  • Elaborar un pla d’emergència que estableixi les mesures necessàries per evitar accidents que puguin ocasionar un impacte negatiu sobre el medi ambient.
  • Generar un marc per establir i avaluar els objectius mediambientals plantejats per la organització, amb el compromís d’una millora contínua.
  • Assegurar el total compliment de la legislació aplicable i altres requisits que la organització subscrigui, mitjançant auditories internes i verificacions periòdiques.
  • Col·laborar amb els clients i subcontractistes per fomentar les pràctiques mediambientals i afavorir la coordinació empresarial per una millor gestió global de les nostres activitats, informant en tot moment de les repercussions dels nostres processos sobre l’entorn.

Així mateix, ens comprometem a fer pública aquesta política i objectius en matèria de Qualitat i Medi Ambient per apropar el seu coneixement a totes les persones que integren la nostra organització.